Dự Án Làm Giảm Sự Bất Bình Đẳng trong California Kế Hoạch Thiết Lập để Làm Giảm Sự Chênh Lệch về Sức Khỏe Tâm Thần BẢN TÓM TẮT

Kế Hoạch để Làm Giảm Sự Chênh Lệch về Sức Khỏe Tâm Thần (Strategic Plan to Reduce Mental Health Disparities) được lập ra bởi Hệ Thống Y Tế Các Sắc Dân của California (California Pan-Ethnic Health Network – CPEHN) với những cộng tác viên của chúng tôi đại diện cho sự đa dạng các sắc dân trong tiểu bang California. Kế Hoạch là một phần của Dự Án Làm Giảm Sự Bất Bình Đẳng trong California (California Reducing Disparities Project, viết tắt là CRDP), được tài trợ thông qua đạo luật Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MentalHealth ServicesAct -MHSA, hoặc Dự Luật số 63).